กิจกรรมปกป้องสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่

0
327

กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรมให้ อถล. ในการดูแลรักษา ปกป้องสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่มีจิตอาสาเข้าร่วมสมัคร เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ส่งใบสมัครที่องค์การบริการส่วนตำบลพาพร้าว