ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 / 2565

0
167

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. 6 โรคร้ายและภัยสุขภาพที่มากับน้้าท่วม
2. ช่วงน้้าท่วมนี้ ระวัง โรคอาหารเป็นพิษ
3. เตือนระวัง โรคเมลิออยด์(โรคไข้ดิน)
4. ปภ. แนะรู้ทันสัญญาณเตือนก่อนเกิดดินถล่ม

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
5. PEA ขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ
6. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ้าวันแก่ประชาชน ตอน
ค่าธรรมเนียมทวงหนี้ ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ต้องรู้ข้อมูล
ใดบ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร