ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 / 2565

0
172

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. หยุดส่งต่อความเกลียดชัง ระมัดระวังการแชร์ข้อมูล
2. การดูแลจิตใจเมื่อทราบข่าวหรือเห็นภาพความรุนแรง
3. ปภ. แนะ 4 ข้อควรปฏิบัติขับรถทางไกลปลอดภัย

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
4. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5. กรมการขนส่งทางบกแนะน าเจ้าของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย
6. เอกสารประกอบการขอท าหนังสือเดินทาง

ดาวน์โหลดเอกสาร