ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42 / 2565

0
61

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. ปภ. เตือนเด็กจมน้้า ภัยเงียบที่ป้องกันได้
2. 6 วิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฝูงชน
3. 3 โรคยอดฮิต ในฤดูหนาว
4. 6 พฤติกรรมเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง หรือ
อัมพฤกษ์อัมพาต
5. เรียนรู้ สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง

ดาวน์โหลดเอกสาร