ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41 / 2565

0
219

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. 10 เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับเอเปค 2022
2. ปลอดภัยไว้ก่อน รับมือกับฝุ่น PM 2.5 ฉบับประชาชน
3. สัญญาณเตือนภัย เมื่อใกล้วัยทอง
4. โรคเหงือก หนึ่งในสาเหตุส าคัญของการสูญเสียฟัน
ในผู้สูงอาย

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5. ปภ. ขอชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุสาธารณภัย
ผ่าน Line ID @1784DDPM
6. กรมการขนส่งทางบก แนะน าเจ้าของรถยนต์อายุการใช้
งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน
5 ปี สามารถน ารถเข้าตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพรถ

ก่อนช าระภาษีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

7. Pfizer วัคซีนโควิด 19 ส าหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี

ดาวน์โหลดเอกสาร