ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว เรื่อง การกำหนดระยะเวลายื่นแบบ และการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

0
56

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างฯ

เอกสารยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ด.ส) ประกอบด้วย

– สำเนาโฉนด นส.3 นส3ก. สก. สปก. ฯ หน้า , หลัง
– สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน
– เอกสารอื่นๆ ซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ

ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 30 เมษายน 2564
เฉพาะ ปี พ.ศ.2564 ขยายชำระภาษ๊ ถึง 31 สิงหาคม 2564

ภาษีตรงเวลา ช่วยพัฒนาตำบลคืนให้ท่านอีกหน ในรูปผลงานของการพัฒนา