ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว เรื่อง การกำหนดระยะเวลายื่นแบบ และการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564

0
54

ภาษีป้ายให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งในเขต อบต.พานพร้าว

ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

** ค่าธรรมเนียม และ ใบอนุญาตต่าง ๆ
– ผู้ประกอบการจะต้องขอต่อใบอนุญาตภานใน 30 วัน ก่อนวันหมดอายุของใบอนุญาตเดิม
– ผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องขอใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการ (ทุกครั้ง)

*** จดทะเบียนพาณิชย์
– ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ภานใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มกิจการ

*** หากพ้นกำหนดการชำระภาษีดังกล่าว ต้องเสียภาษีเพิ่มตามกฎหมาย ***