พนักงาน ข้าราชการ ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว ร่วมมือร่วมใจในการทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานที่เพื่อเป็นสถานที่พักคอยสำหรับกลุ่มเสี่ยง CoVID-19

0
478

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2564. พนักงาน ข้าราชการ ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว ร่วมมือร่วมใจในการทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานที่เพื่อเป็นสถานที่พักคอยสำหรับกลุ่มเสี่ยง CoVID-19