รายงานสรุปผลการทำงานของระบบน้ำเสีย(แบบทส.1และทส.2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย อำเภอศรีเชียงให้ จังหวัดหนองคาย