การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นางกัลญา นะแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว