สภาพทางสังคม

การศึกษา

– ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน     จำนวน     4    แห่ง

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวทราย
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่า
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอยไฮ
4.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างอารมณ์

– โรงเรียนประถมศึกษา      จำนวน     3   แห่ง
(ขยายโอกาส 1 แห่ง)

1.โรงเรียนบ้านพานพร้าว
2.โรงเรียนบ้านหัวทราย
3.โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา (ขยายโอกาส)

– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน         จำนวน           12      แห่ง
– หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน             จำนวน           11      แห่ง
– ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล   จำนวน     1      แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

– วัด / สำนักสงฆ์       12     แห่ง

การสาธารณสุข

– โรงพยาบาลของรัฐขนาด          –         เตียง   –       แห่ง
– สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                   –         แห่ง
– สถานพยาบาลเอกชน                                 –        แห่ง
– ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                               –        แห่ง
– อัตราการมีและใช้ส้วมรวดน้ำ ร้อยละ                100    แห่ง
– มีการจัดตั้ง อ.ส.ม. ทุกหมู่บ้าน                      12      แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– สถานีตำรวจชุมชนตำบล                             –         แห่ง
– สถานีดับเพลิง                                        –         แห่ง

การบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคม

– มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน            ๔๑      สาย
– มีถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน                           ๓๕      สาย
– ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง

2. การไฟฟ้า

– มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน      รวม     12      หมู่บ้าน

3. แหล่งน้ำธรรมชาติ

– ลำน้ำ,ลำห้วย         –         สาย
– บึง,หนองอื่น ๆ        7        แห่ง

4. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ฝาย                                –         แห่ง
– บ่อน้ำตื้น                          78      แห่ง
– บ่อโยก                            6        แห่ง
– ถังเก็บน้ำ                          3        แห่ง
– บ่อกรมทรัพยากรธรณีวิทยา      1        แห่ง

5. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     1       แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

– มีพื้นที่ป่าตามหัวไร่ปลายนาประมาณ   2,000   ไร่

2. มวลชนจัดตั้ง

– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน         65      คน
– อ.ส.ม.                                       120    คน
– ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน                     8       คน
– อาสาพัฒนาชุมชน                          –         คน
– เกษตรหมู่บ้าน                              12      คน
– กลุ่มวิสาหกิจชุมชน                         8        กลุ่ม