สภาพการเมืองการปกครอง

  • หมู่ที่ ๖           ผู้ใหญ่บ้าน                 นายไพรัชน์  พละแสน
  • หมู่ที่ ๗           ผู้ใหญ่บ้าน                 นางประนอม     แก้วอินตา
  • หมู่ที่ ๘           ผู้ใหญ่บ้าน                 นายธนโชติ  มณีจันทร์
  • หมู่ที่ ๙           ผู้ใหญ่บ้าน                 นายไมตรี   บทมาตย์
  • หมู่ที่ ๑๐         ผู้ใหญ่บ้าน                 นายเวียงศักดิ์  ทองพระจันทร์
  • หมู่ที่ ๑๑         ผู้ใหญ่บ้าน                 นายใส   น้อยนาง
  • หมู่ที่ ๑๒         ผู้ใหญ่บ้าน                 นางเนาวรัตน์     บาศรี
  • หมู่ที่ ๑๕         ผู้ใหญ่บ้าน                 นางชนิสรา  โสดา