สภาพทางเศรษฐกิจ

1) การประกอบอาชีพ
อาชีพโดยประมาณ        รับจ้างร้อยละ 30
เกษตรกร  ร้อยละ 60
ค้าขายและรับราชการและอื่น ๆ ร้อยละ 10

ประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน     ในพื้นที่ตำบลพานพร้าวมีการอพยพแรงงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมตามต่างจังหวัด โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก

2)  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  คือ
– โรงสี ( ขนาดเล็ก )       9        แห่ง