สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
 • ที่ตั้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว  ตั้งอยู่ตำบลพานพร้าว ถนนมิ่งเมือง
  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
 • เนื้อที่  โดยประมาณ  จำนวน  42 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน  26,251  ไร่
 • ภูมิประเทศ      โดยสภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังและมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ใช้ได้ตลอดทั้งปีเหมาะสมแก่การเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ

ทิศเหนือ จดแม่น้ำโขง
ทิศใต้             จดตำบลหนองปลาปากและตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
ทิศตะวันออก    จดแม่น้ำโขงและตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ
ทิศตะวันตก      จดตำบลบ้านหม้อ

 • จำนวนหมู่บ้าน  ๑๒  หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน  ได้แก่
หมู่ที่  6   บ้านยอยไฮ
หมู่ที่  7   บ้านโนนสง่า
หมู่ที่  8   บ้านโนนสง่า
หมู่ที่  9   บ้านหนองแวง
หมู่ที่  10  บ้านพานพร้าว
หมู่ที่  11  บ้านหัวทราย
หมู่ที่  12  บ้านหัวทราย
หมู่ที่  15  บ้านโนนสง่า

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน ๔ หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  ๓  บ้านศรีเชียงใหม่
หมู่ที่  4   บ้านเจียมปรางค์
หมู่ที่  5   บ้านสพานทอง
หมู่ที่  14 บ้านศรีเชียงใหม่

 • ท้องถิ่นอื่นในตำบล
  –  จำนวนเทศบาล      ๑        แห่ง
 • สภาพภูมิอากาศ มี ๓ ฤดู คือ
  ฤดูฝน             จากเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว          จากเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม
  ฤดูร้อน           จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน