วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision  )

     “ เป็น อบต.น่าอยู่อันดับหนึ่งของอำเภอศรีเชียงใหม่ ”