เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว

0
55

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

       วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

       แสดงตน รับบัตร 2 ใบ เข้าคูหา กากบาท x ลงคะแนน
       บัตรสมาชิก กากบาทได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตพึงมี
       บัตรนายก กากบาทได้หมายเลขเดียว 

สิ่งสำคัญที่ห้ามลืมคือหลักฐานแสดงตัวเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง

หลักฐานที่ใช้ง่ายที่สุดคือบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้)

ถ้าหาไม่เจอ สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ แต่ต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ใบขับขี่ พาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของ          รัฐ

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้